На фокус

Годишното Общо събрание на БАМИ

 |  Прочетено: 5334

Годишното Общо събрание на БАМИ ще се проведе от 13:30 часа в  конферентната зала на „Нипроруда” АД, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния Съвет (УС) на БАМИ за 2018 год.
  2. Доклад на Контролния Съвет (КС) за финансовото състояние и счетоводната отчетност за 2018 год.
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС.
  4. Приемане на Основни насоки за работа през 2019 год.
  5. Приемане на годишен бюджет за 2019 год.
  6. Приемане на промени в Устава на БАМИ.
  7. Избор на членове на УС на БАМИ.
  8. Избор на членове на КС на БАМИ.
  9. Разни