На фокус

ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

 |  Прочетено: 420

Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) свиква редовно Общо събрание на сдружението на 26.06. 2024 год. от 13:30 часа в  конферентната зала на „Нипроруда”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на БАМИ за 2023 год.
  2. Доклад на Контролния съвет (КС) за финансовото състояние през 2023 год.
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на КС.
  4. Приемане на Основни направления за работа през 2024 год.
  5. Приемане на годишен бюджет за 2024 год.
  6. Разни

В случай, че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място един час по-късно и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.